ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ » คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง » ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์  แบ่งปันไปยัง facebook

ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

     จัดตั้งเพื่อการดูแลสุขภาพของคนทำงาน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันโรค การรักษาโรคและการฟื้นฟูสุขภาพของคนทำงาน ตรวจรักษาโดยทีมแพทย์ทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ แพทย์สหสาขาและทีมพยาบาลอาชีวเวชอนามัยที่มีประสบการณ์เน้นการวินิจฉัยจากการตรวจร่างกายผู้ป่วย วิเคราะห์ผลโดยห้องปฏิบัติการพร้อมด้วยเครื่องมือตรวจรักษาที่ทันสมัยได้มาตรฐาน HA และ JCI โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการป้องกัน การรักษา การฟื้นฟูและส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษายังแพทย์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่เนื่องจากโรคที่เกิดจากการทำงานส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่ป้องกันได้ การแพทย์แขนงนี้จึงเน้นหนักไปทางการป้องกันโรคเป็นหลัก

ให้บริการดูแลรักษาสุขภาพ

  • ออกแบบโปรแกรมการตรวจสุขภาพและตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
  • รักษาโรคที่เกิดจากการทำงาน, การตรวจความพร้อมในการทำงาน
  • การตรวจรักษาผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษจากงานอุตสาหกรรม
  • บริการฉีดวัคซีน
  • ให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัย, สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
  • ให้ความรู้ความปลอดภัยในการทำงาน, การปฐมพยาบาลและการให้สุขศึกษาเบื้องต้น

ความพร้อมในการบริการ

     มีศักยภาพรองรับการตรวจสุขภาพพนักงานในบริษัทตามความต้องการขององค์กร ด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ซึ่งมีความเชี่ยวชาญพร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์อันทันสมัย ซึ่งปัจจุบันมีทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญประมาณ 50 คน มีรถเอกซเรย์ระบบคอมพิวเตอร์ (Digital)ที่ทันสมัย รถตรวจการได้ยิน 6 คัน พร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการที่มีระบบการตรวจวิเคราะห์เพื่อประมวลและแสดงผลอย่างถูกต้องแม่นยำ       

การบริการโปรแกรมตรวจสุขภาพต่างๆ ดังนี้

1.การตรวจสุขภาพพื้นฐาน

     1.เอกซเรย์ทรวงอก

     2.ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ (PE)

     3.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

     4.ตรวจปัสสาวะทั่วไป (UA)

 

2.การตรวจสุขภาพทางด้านอาชีวอนามัย

    1.ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM) พร้อมเครื่องตรวจระดับเสียง SOUND LEVEL METER

    2.ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (SPIRO METER)

    3.ตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อมือ กล้ามเนื้อขาและกล้ามเนื้อหลัง

    4.ตรวจสายตาอาชีวอนามัย ( Vision Occupational Health )

serv78_5 serv78_6

3.การตรวจเลือด ( Blood Chemistry )

    1.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

    2.ตรวจระดับไขมันในเลือด

       - Cholesterol

       - Triglyceride

       - HDL-Cholesterol

       - LDL-Cholesterol

    3.ตรวจหาโรคไขข้ออักเสบ, โรคเก๊าท์ (URIC ACID)

    4.ตรวจการทำงานของไต (BUN, CREATININE)

    5.ตรวจการทำงานของตับ (BILIRUBIN, SGOT, SGPT, ALKALINE PHOSPHATASE)

serv78_7 serv78_8

4.การตรวจภูมิคุ้มกันวิทยา (SEROLOGY)

      1.ตรวจหาเชื้อโรคกามโรค (VDRL)

      2.ตรวจหาเชื้อเอดส์ (ANTI-HIV)

      3.ตรวจหาไวรัสตับอักเสบเอ, บี เช่น HBsAg, HBsAb, Anti-HBC

      4.ตรวจหาสารแอมเฟตามีน (AMPHETAMINE)

       5.ตรวจระดับสารต่างๆที่ตกค้างในร่างกาย เช่น โครเมียม, แคดเมียม, อลูมิเนียม, Benzine, Toluene, แอมโมเนีย, ไซยาไนท์, สังกะสี, นิกเกิ้ล, สไตลีน, ยาฆ่าหญ้า, ไซลีน, Methlyl Ethyl Ketone และสารอันตรายอื่นๆ

     นอกจากนี้ศูนย์ตรวจอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ยังให้บริการตรวจเยี่ยมโรงงานเพื่อประเมินความเสี่ยงโดยทีมแพทย์และพยาบาลอาชีวเวชศาสตร์จัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ พร้อมมีทีมงานให้คำแนะนำ ทั้งก่อนและหลังการตรวจสุขภาพอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและบริการฉีดวัคซีน เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพทุกอาชีพสามารถทำงานได้อย่างปลอดโรค ปลอดภัย มีสภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โรคจากการประกอบอาชีพที่เป็นปัญหาในประเทศไทย มีดังนี้

      1.อุบัติภัย / การบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพและการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

      2.โรคปอดจากการประกอบอาชีพ รวมถึงโรคระบบทางเดินหายใจต่างๆ เช่น โรคซิลิโคสิส, โรคบิสสิโนสิส และอาการระคายเคืองทางเดินหายใจ

      3.โรคพิษจากสารโลหะหนัก เช่น โรคพิษตะกั่ว โรคพิษสารหนู ปรอท แมงกานีส

      4.โรคพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช

      5.โรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพ

      6.ภาวะการได้ยินเสื่อมจากเสียงดัง

      7.ภาวะเป็นพิษต่อระบบประสาท

      8.โรคมะเร็งจากการประกอบอาชีพ

      9.โรคหัวใจและหลอดเลือด

     10.ปัญหาสุขภาพจิตและความเครียดจากการทำงาน

ประโยชน์ของการตรวจสุขภาพ

  • เพื่อให้มีโอกาสค้นหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค โรคเรื้อรังและโรคที่เกิดจากการสัมผัสสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
  • เพื่อให้เกิดการดูแลสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพ

ทีมแพทย์ ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์

พญ.ภิรญา ใจดีเจริญ

เวชศาสตร์ฉุกเฉินและอาชีวเวชศาสตร์

พญ.นิตยา ศรีสุราษฎร์

เวชปฏิบัติทั่วไป

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900

หากท่านมีข้อคำถาม หรือให้คำแนะนำ ติชม

ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

(กรณีเร่งด่วน กรุณาโทรศัพท์ติดต่อไปยังสาขาที่ท่านต้องการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วค่ะ)

ชื่อ-นามสกุล**
อีเมล**
เบอร์โทรศัพท์**
ประเภท**
ข้อความ**