พญ.ฉันทกา สุปิยพันธุ์ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ)

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ » ค้นหาแพทย์ » พญ.ฉันทกา สุปิยพันธุ์ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ)  แบ่งปันไปยัง facebook
Doctor Profile
Specialty จักษุวิทยา
Sub-Specialty อนุสาขาจักษุวิทยาด้านกระจกตา

Specialty: จักษุวิทยา - จักษุวิทยา, กระจกตา จักษุวิทยา - จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:     แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548

แพทย์ประจำบ้าน:            จักษุวิทยา, โรงพยาบาลศิริราช, 2551 - 2554
วุฒิบัตร:                        สาขาจักษุวิทยา, ประเทศไทย, 2554
การศึกษาหลังปริญญา:     กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ, โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2554 - 2556 - Cornea-External Ocular Disease & Refractive Surgery, Stein Eye Institute UCLA, LA, CA, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2558 - 2559
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:     Cornea and refractive surgery - Cataract surgery

สมาชิกสมาคมแพทย์
    ราชวิทยาลัยจักษุแห้งประเทศไทย เป็นคณะกรมการงานวิจัย
    ชุมชนกระจกตาแห่งประเทศไทย
    CSIG เป็นชมรม Cosnea Surgeny Jategreat Group

ตารางออกตรวจสาขาอื่นๆ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

DateTimeNote
วันศุกร์13:00 - 20:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
            สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ โทร 02-316-9561-2, 02-316-8345-9, 02-316-1698

พญ.กนกทิพย์ มันตโชติ

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุวิทยาด้านกระจกตา

พญ.อัญชลี เดชาวรานุภาพ

จักษุวิทยา

พญ.อัญชุรี บุญจรรยา

จักษุวิทยา

พญ.ศิรินทร์ เหลืองอร่าม

จักษุวิทยา

พญ.วัธนีย์ ศรีพวาทกุล

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุวิทยาด้านกระจกตา

นพ.สมบูรณ์ ปัญญากรณ์

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุประสาท

พญ.รจพร พฤกษาชลวิทย์

จักษุวิทยา

พญ.พิชญา เชื้อพานิช

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุวิทยาด้านกระจกตา

นพ.พลกฤษณ์ สุขะวัชรินทร์

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุวิทยาโรคจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

พญ.ฉันทกา สุปิยพันธุ์

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุวิทยาด้านกระจกตา