ค้นหาแพทย์ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช

หน้าแรก » โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช » ค้นหาแพทย์
 

ชื่อแพทย์

เพศ

Specialty

Sub Specialty

 

นพ.วิฑูรย์ จันทรโรทัย

อายุรกรรมระบบประสาท

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช

นพ.พลสันต์ พลัสสินทร์

อายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช

นพ.ดิศรณ์ เจนศักดิ์ศรีสกุล

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ (จุลศัลยกรรม)

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช

พญ.สุมนา รัตนนันทวาที

อายุรกรรมระบบทางเดินอาหาร

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช

นพ.กิตติพงษ์ เศรษฐชาญวิทย์

เวชปฎิบัติทั่วไป

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช

พญ.วายุพา วงศ์วิกรม

รังสีวิทยาวินิจฉัย

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช

นพ.พรชัย งามจรรยาภรณ์

อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช

นพ.พิชิต วีระวุฒิพล

ศัลยกรรมยูโรวิทยา (ระบบทางเดินปัสสาวะ)

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช

พญ.ปิยาภัค แสงทองพินิจ

อายุรกรรมโรคผิวหนัง

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช

นพ.วรชัย แสงทองพินิจ

อายุรกรรม

อายุรกรรมโรคทางเดินหายใจ

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช

นพ.สูญชัย จันทร์ศรีตระกูล

อายุรกรรม

อายุรกรรมโรคไต

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช

นพ.ภิญโญ อยู่รัตน์

อายุรกรรมระบบประสาท

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช

หน้า
1
2
3
จำนวนทั้งหมด 27 รายการ