ค้นหาแพทย์ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

หน้าแรก » โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ » ค้นหาแพทย์
 

ชื่อแพทย์

เพศ

Specialty

Sub Specialty

 

พญ.เนตรนภา หอมมณี

อายุรกรรมระบบประสาท

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

ทพ.กิจจา งามกมลรัตน์

ทันตกรรมทั่วไป

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

นพ.บุญลือ นนทพันธ์

กุมารเวชศาสตร์

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

พญ.คิมรฎา ไชยวัฒนานนท์

กุมารเวชศาสตร์

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

พญ.รจพร พฤกษาชลวิทย์

จักษุวิทยา

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

นพ.วิรัตน์ เตชะวิทยะจินดา

อายุรกรรม

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

นพ.เทวินทร์ ชาคริยานุโยค

อายุรกรรม

อายุรกรรมโรคหัวใจ

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

นพ.บุญส่ง แสงสุขศิริ

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

นพ.อัมรินทร์ สุวรรณ

สูติ-นรีเวชวิทยา

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

นพ.พิพัฒน์ ยงเมธาวุฒิ

ศัลยกรรม

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

พญ.กุลธิดา สกลชัยพงษ์

รังสีวิทยา

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

นพ.สิทธาวัชร์ วิศรุตเกษมพงศ์

เวชปฎิบัติทั่วไป

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

หน้า
1
2
จำนวนทั้งหมด 22 รายการ