ค้นหาแพทย์ -

หน้าแรก »  » ค้นหาแพทย์
 

ชื่อแพทย์

เพศ

Specialty

Sub Specialty

 

นพ.ชัยสิทธิ์ จริยะพร

สูติ-นรีเวชวิทยา

เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

นพ.เจริญ เดโชธนวัฒน์

กุมารเวชศาสตร์

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

นพ.ภากรณ์ ธีรอนุปัญ

อายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

พญ.วรวรรณ บุญรักษา

อายุรกรรมระบบทางเดินอาหาร

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

นพ.วิชิต ศิริทัตธำรง

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

นพ.วิรุณ โทณะวณิก

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

ทพญ.ทิราภรณ์ อุทัยธรรมรัตน์

ทันตกรรมทั่วไป

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

ทพ.ปารัช ศิริวิชยกุล

ทันตกรรมทั่วไป

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

ทพญ.อรณิชา จันทร์วุฒิคุณ

ทันตกรรมทั่วไป

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

ทพญ.ขนิตา เตรียมรวยรื่น

ทันตกรรมทั่วไป

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

ทพ.การันต์ คำเพ็ง

ทันตกรรมทั่วไป

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

นพ.วรพล ตรัยไชยาพร

หู คอ จมูก

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

หน้า
1
2
3
4
5
6
7
8
จำนวนทั้งหมด 90 รายการ