โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ

          เป็นโรงพยาบาลในกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์  ตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด กม.12 ใกล้ศูนย์การค้า Market Village สุวรรณภูมิ และบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของสนามกอลฟ18 หลุมมาตรฐานโลก 2 แห่ง ธนาซิตี้กอลฟคลับ และบางแก้วคลับ และอยู่ใกล้ Service Apartment และโรงแรมหลายแห่ง เช่น Novotel, โรงแรม amaranth, The Meridian ,และ Maple Hotel โดยห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิประมาณ 10 นาที

วิสัยทัศน์ (VISION)

  • เป็นผู้นำด้านบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ (Tertiary care) และมีผลงานเป็นที่รู้จักทั่วทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ เป็นองค์กรที่มีความทันสมัย
  • เป็นกลุ่มโรงพยาบาล (Chain hospital) ที่มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง (Sustainable growth) บริหารเครือข่าย (Network)อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ยึดมั่นในจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เป็นที่รักและศรัทธาของผู้รับบริการอย่างเหนียวแน่นตลอดไป

พันธกิจ (MISSION)

  1. ให้การดูแลรักษาอย่างมีมาตรฐาน ผู้รับบริการประทับใจ
  2. สร้างจิตสำนึกให้พนักงานรู้จักปกป้องและรักสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่ GREEN HOSPITAL
  3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
  4. พนักงานมีความสุข

          ในนามของคณะกรรมการการบริหาร โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ มุ่งหวังให้พนักงานทุกคนให้บริการลูกค้าด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง โดยยึดมั่นค่านิยม iCARE (ไอแคร์) ในทุกขั้นตอน การทำงานและการให้บริการ

          เรามีความเชื่อมั่นว่าแนวทางการดำเนินงานในการทำธุรกิจโรงพยาบาลภายใต้ความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการรักษาอย่างมีมาตรฐานและการเพิ่มพูนศักยภาพในการรักษาเฉพาะด้านต่างๆ ให้ครอบคลุม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน พร้อมกับการมุ่งเน้นความปลอดภัยและความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังนั้น จะก่อให้เกิดการพัฒนาต่อทั้งสังคมและองค์กรอย่างยั่งยืน